Endometriose als kennislacune HOOG geprioiteerd door NVOG !

July 14, 2015

Het Endometriose Centrum VUmc zal in samenwerking met het NVOG consortium 2.0, de NVOG werkgroep endometriose, het UMCU en
de Endometriose Stichting een subsidieaanvraag indienen bij ZonMW voor een landelijke studie bij endometriose patiënten die IVF ondergaan.

Search

+